تاریخ فرهنگی کتاب و کتابخانه در دوران معاصر مکتوب نشده است

نعمت‌الله فاضلی رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی گفت: در ایران هنوز تاریخ فرهنگی کتاب و کتابخانه در دوران معاصر را ننوشتیم، البته تاریخ نگاری کردیم، اما تاریخ فرهنگی آن را ننوشتیم بر این اساس اطلاعاتی زیادی درباره کارکرد کتابخانه‌ها در شهرها و روستاهایمان نداریم

نتایج مرتبط با :