آموزش زبان فارسی در جهان را نمی‌توان با یک اداره و چند کارشناس تدبیر کرد

رئیس بنیاد سعدی، در سومین گردهمایی موسسات فعال در حوزه آموزش زبان فارسی در جهان گفت:به رغم تلاشی که مسئولان به کار می‌بستند مشاهده می‌کردم که حق زبان فارسی ادا نمی‌شود چرا که معتقد بودم مساله آموزش زبان فارسی در جهان را نمی‌توان با یک اداره و چند کارشناس تدبیر کرد.

نتایج مرتبط با :