کتابی درباره‌ تأویلات صوفیه منتشر شد

کتاب «سواد صوفی؛ جستاری در تأویلات صوفیه» به قلم داود اسپرهم، از سوی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی منتشر شده است. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه صوفیه به دستاویز تأویل، از متون و منابع دینی برای بیان باورهای خود سود جسته است.

نتایج مرتبط با :