تمدید مهلت ارسال مقاله به همایش ملی «کتاب و نشر»

دبیر علمی دومین همایش ملی «کتاب و نشر» گفت: ارسال مقاله به دومین همایش ملی «کتاب و نشر» تا 25 دی‌ماه تمدید شد.

نتایج مرتبط با :