گزارش نبود استراتژی مدرن در صنعت چاپ ایران ارائه شد

پنجمین شماره ماهنامه «چاپخانه» ویژه دی‌ماه منتشر شد. «نبود استراتژی مدرن در صنعت چاپ ایران» عنوان پرونده ویژه این شماره است.

نتایج مرتبط با :