معرفی آثار فلسفلی مرحله دوم سی و چهارمین دوره كتاب سال

از مجموع 94 کتاب در گروه فلسفه، تعداد 2 کتاب در بخش فلسفه اسلامی، 9 کتاب در بخش فلسفه غرب و یک کتاب در بخش منطق به مرحله نهایی سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی راه پیدا کردند.

نتایج مرتبط با :