توزیع نرم‌افزارهای الکترونیکی همراه با کتاب دانش‌آموز

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی‌ ‌آموزشی برای پایه‌های اول تا ششم با همکاری بخش خصوصی به تولید انواع نرم‌افزار‌ کمک آموزشی اقدام می‌کند.

نتایج مرتبط با :