فرهنگ و هنر ایرانی در سمرقند و بخارا

دسته: فرهنگ اقوام ایران و دیگر ملل

ازبکستان در آسیای مرکزی و در مجاورت جاده تاریخی ابریشم، شامل شهرهای باستانی و تاریخی زیادی است و سمرقند، بخار...

نتایج مرتبط با :