Basic Concepts of Quantum Mechanics

دسته: فیزیک

نام این کتاب مفاهیم اساسی مکانیک کوانتومی است و مناسب است برای دانشجویان بسیاری از رشته ها به ویژه فیزیک و مه...

نتایج مرتبط با :