مطالعه اثر «فرامکین» برای درک ریشه‌یابی مسائل خاورمیانه امروز ضرورت دارد

حسن افشار درباره ترجمه کتاب در دست انتشار خود «صلحی که همه صلح‌ها را به باد» گفت: مطالعه این کتاب به نوعی ریشه‌یابی مشکلات امروز خاورمیانه است و تقریبا مسائلی را که منطقه با آن درگیر است.

نتایج مرتبط با :