مجموعه 13 جلدی «استاندارد برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان ایمن» تدوین شد

سیدعلی صدرالسادات، معاون وزیر بهداشت با اشاره به برنامه‌های این معاونت در حوزه نشر کتاب‌های تخصصی از تدوین مجموعه 13 جلدی «استاندارد برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان ایمن» خبر داد.

نتایج مرتبط با :