عبدالله انوار: از 22جلد «شفای ابن‌سینا»، تنها برای 2جلد ناشر پیدا شده!

عبدالله انوار می‌گوید: کتاب «شفای بوعلی سینا» را در 22 جلد ترجمه کرده‌ام که به دلیل وسعت کار هنوز ناشرش مشخص نیست و تنها دو جلد از آن به زودی چاپ می‌شود.

نتایج مرتبط با :