وزیر علوم رئیس دبیرخانه دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی را منصوب کرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس دبیرخانه و دبیر علمی دهمین جشنواره بین‌المللی فارابی را منصوب کرد.

نتایج مرتبط با :