انوشه منادی:«فیل شمالی» مضمون عشقی است که به نفرت تبدیل شده

مجموعه داستان «دیوانه در مهتاب» اثر حمیدرضا نجفی با حضور انوشه منادی معرفی و بررسی شد.

نتایج مرتبط با :