ارتباط با مخاطب به‌نحوه روایت و لحن نویسنده بستگی دارد

مرسده کسروی، معتقد است ارتباط برقرار کردن مخاطبان خیلی به‌نحوه روایت و لحن نویسنده در داستان‌هایش بستگی دارد، اگر نثر ما حالت نصیحت‌گونه داشته باشد ممکن است نوجوان امروز آن را پس بزند. اگر حسرت و غم غربت در نثر ما وجود داشته باشد بازهم نوجوان امروز پذیرای آن نخواهد بود

نتایج مرتبط با :