مهدی رجبی: به دانش‌آموزان کتاب‌ها و سوژه‌های جذاب برای داستان‌نویسی ارائه شود

مهدی رجبی درباره طرح جایگزین کردن داستان‌نویسی به جای پیک نوروزی گفت: مسئله مهم نحوه انتخاب کتاب‌ها و سوژه‌ها برای داستان‌نویسی است، قطعا اگر کتاب‌ها یا سوژه‌های جذابی برای داستان‌نویسی در اختیار بچه‌ها قرار نگیرد آن‌ها علاقه‌ای برای مطالعه کتاب و داستان‌نویسی ندارند و ممکن است بسیاری از آنها از والدین‌شان بخواهند کتاب‌ها را مطالعه کنند و خلاصه‌ای درباره کتاب برایشان بنویسند و این کار هیچ کمکی به رشد خلاقیت بچه‌‌ها نمی‌کند.

نتایج مرتبط با :