«پایگاه نقد شعر» همان دریچه باز است

مهدی قزلی، مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان گفت: بسیاری از صاحبنظران معتقدند ادبیات و فرهنگ، می‌تواند روشن‌ترین و باز‌ترین دریچه میان دو کشور باشد به همین دلیل می‌توان گفت؛ پایگاه نقد شعر بنیاد همان دریچه باز بین ما و شاعران فارسی زبان در سراسر جهان است.

نتایج مرتبط با :