پای نویسندگان مطرح کشور را به بابل باز کرده‌ایم

انوشه منادی،‌ نویسنده و فیلمساز می‌گوید: جلساتی که در مازنداران برگزار می‌شود، بیشتر محفلی است حال آنکه در جلسات ما از نویسندگان مطرح کشوری دعوت می‌شود. از نویسندگانی که به این جلسات دعوت می‌شوند برای رونق کارگاه داستانم هم بهره می‌گیرم.

نتایج مرتبط با :