ششمین چاپ «تاریخ سینما» بوردول و تامسون هم رسید

چاپ ششم «تاریخ سینما» اثر مشترک دیوید بوردول و کریستین تامسون با ترجمه روبرت صافاریان منتشر شد. چاپ نخست این کتاب در سال 1383 به چاپ رسید.

نتایج مرتبط با :