ابن هشام؛ صاحب یکی از مشهورترین سیره‌های عالم اسلام

ابن هشام قرن‌هاست که به‌عنوان یکی از مشهورترین صاحبان سیره در عالم اسلام شناخته می‌شود. وی از عالمان مورد وثوق نزد اهل سنت بوده است که بیشتر رجال‌شناسان سنی مذهب او را ستوده‌اند. «سیره النبویه»، «القصائد الحمیریه» و «التیجان فی ملوک حمیر» از آثار اوست.

نتایج مرتبط با :