چرایی اهمیت شعر در همه عرصه‌های زندگی انسان / تخیل تنها قدرتی است که انسان با آن بر طبیعت برتری دارد

«شعر» در همه اعصار بخشی از زندگی انسان بوده است تا جایی که در تمامی لحظات ناخودآگاه آدمی را این بخش از ادبیات بی آن‌که بدانیم پر کرده است؛ اما چرا؟

نتایج مرتبط با :